2018 Elections

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

City Elections

The City holds regular elections for Council Members on the 2nd Tuesday of April in even-numbered years.  In addition, special elections are held when called by the City Council.

The next regular election will take place on Tuesday, April 10, 2018.  It will be held to elect the first Council Members for Districts 2, 3, and 5 for four-year terms.

What’s my district?

Voting Districts Map

The election is expected to be called in December 2017 and Candidate Handbooks will be available in mid-December.  The Chief Deputy City Clerk (Elections Official) will issue nomination papers to potential candidates and guide candidates through the election process.

The City Clerk’s Office mails sample ballot pamphlets containing a list of qualified candidates and candidates’ statements of qualifications to all registered City voters.   

After the Election results are final, on the 3rd Tuesday in April, the City Clerk administers the oath of office to each elected official and presents them with a Certificate of Election.  One of the first orders of business of the newly seated City Council is electing a Mayor and Mayor Pro Tem.

Information on Voter registration is available on the Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk website at www.lavote.net or by calling 1-800-815-2666.  Voter registration forms can be picked up from City Hall and post office; or you can register online at http://registertovote.ca.gov/

                                                                                                                                                                                

市級選舉

本市在偶數年份四月的第二個星期二舉行市議員正常換屆選舉。此外,應市議會要求亦可舉行特殊選舉。

下一次正常換屆選舉將於 2018 年 4 月 10 日(星期二)舉行。屆時將選舉第 2、第 3 和第 5 選區的首批市議員,任期四年。

我在哪一個選區?

選區圖

預計在 2017 年 12 月宣佈選舉消息,《候選人手冊》將在十二月中旬發佈。市政府首席副書記員(選務官)將向可能的候選人分發提名文件,並在選舉過程中為候選人提供指導。

市書記員辦公室將向本市所有登記選民郵寄選票樣本,其中包括一份合格候選人名單及候選人資格聲明。

在選舉結果最終確定後,市書記員將於四月第三個星期二為每一位當選官員主持就職宣誓,並向他們頒發當選證書。新當選市議會的首批議程包括選舉市長和副市長。

有關選民登記的資訊可在洛杉磯縣登記員-記錄員/縣書記員網站 www.lavote.net 查閱,亦可撥打電話號碼 1-800-815-2666。可在市政廳和郵局領取選民登記表,亦可在網站 http://registertovote.ca.gov/ 在線登記。

                                                                                                                                                                                    

시 선거

본 시는 짝수 해의 4월 두 번째 화요일에 시의원을 위한 일반 선거를 합니다. 또한, 시의회의 공표가 있을 시 특별 선거도 시행됩니다.

다음 일반 선거는 2018년 4월 10일 화요일에 실시될 것입니다. 그 선거에서는 선거구 제2, 3 그리고 5를 위한 첫 시의원이 4년 임기에 선출될 것입니다.

나의 선거구는?

선거구 지도

본 선거는 2017년 12월에 공표 예정되어 있으며 후보자 핸드북은 12월 중순부터 발부됩니다. 부수석 시 서기관(선거 관리원)은 유력한 후보자들에게 지명서를 발급하고 선거 절차 안내를 할 것입니다.

시 서기관 사무실에서는 자격이 있는 후보의 명단과 후보자 자격 진술서가 수록된 투표용지 샘플  책자를 모든 시 등록 유권자들에게 우편으로 보냅니다.

투표 결과가 종결된 후, 4월 세 번째 화요일에 시 서기관은 선출된 각 임원의 취임 선서를 이행하고 당선 증서를 수여합니다. 새로 선출된 시의원의 첫 업무는 시장과 임시 시장의 선출입니다.

유권자 등록에 대한 안내는 로스앤젤레스 카운티 담당자 -기록/카운티 서기관 웹사이트 www.lavote.net 을 방문하시거나 1-800-815-2666 로 전화하시면 됩니다. 유권자 등록 신청서는 시청이나 우체국에서 받으실 수 있으며 온라인 http://registertovote.ca.gov/ 에서도 등록하실 수 있습니다.

                                                                                                                                                                                    

Các Cuộc Bầu Cử Thành Phố

Thành Phố tổ chức các cuộc bầu cử thường lệ để bầu Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố vào ngày Thứ Ba thứ 2 trong Tháng Tư của những năm số chẵn. Ngoài ra, Hội Đồng Thành Phố cũng có tổ chức các cuộc bầu cử đặc biệt.

Kỳ bầu cử thường lệ sắp tới là vào ngày Thứ Ba, 10 Tháng Tư, 2018. Kỳ bầu cử này sẽ được tổ chức để bầu Các Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố cho Địa Hạt 2, 3, và 5 với nhiệm kỳ bốn năm.

Địa hạt của tôi là gì?

Bản Đồ Địa Hạt Bầu Cử

Theo dự liệu vào Tháng Mười Hai 2017 sẽ có quyết định mở cuộc bầu cử này và sẽ có Cẩm Nang Ứng Cử Viên vào giữa Tháng Mười Hai. Trưởng Phòng Phụ Tá Thư Ký Thành Phố (Viên Chức Bầu Cử) sẽ cấp giấy tờ đề cử cho những người có thể ra ứng cử và hướng dẫn các ứng cử viên qua tiến trình bầu cử.

Văn Phòng Thư Ký Thành Phố gửi qua đường bưu điện tập lá phiếu mẫu có danh sách các ứng cử viên hội đủ điều kiện và bản trình bày khả năng của các ứng cử viên cho tất cả cử tri đã ghi danh của Thành Phố.   

Sau khi có kết quả Bầu Cử sau cùng, vào ngày Thứ Ba thứ 3 trong Tháng Tư, Thư Ký Thành Phố đọc lời tuyên thệ nhậm chức cho mỗi viên chức đắc cử và giao cho họ Chứng Thư Đắc Cử. Một trong những việc phải làm trước hết của Hội Đồng Thành Phố mới nhậm chức là bầu ra một Thị Trưởng và Thị Trưởng Tạm Thời.

Tin tức về vấn đề ghi danh Cử Tri có đăng trên website của Viên Chức Ghi Danh-Lưu Ký/Thư Ký Quận tại www.lavote.net hoặc bằng cách gọi số 1-800-815-2666.  Quý vị có thể lấy mẫu ghi danh tại Tòa Thị Chính và bưu điện; hoặc ghi danh trên mạng tại http://registertovote.ca.gov/

                                                                                                                                                                                    

Elecciones Municipales

La Ciudad celebra elecciones regulares para elegir miembros del Concejo Municipal el segundo martes de abril en los años pares. Asimismo, se celebran elecciones especiales cuando las convoca el Concejo Municipal.

Las próximas elecciones regulares se llevarán a cabo el martes 10 de abril de 2018 para elegir los primeros miembros del Concejo Municipal para los distritos 2, 3 y 5 para desempeñarse en períodos de cuatro años.

¿Cuál es mi distrito?

Mapa de distritos electorales

Se espera que se convoque a elecciones en diciembre de 2017, y los manuales para candidatos estarán disponibles a mediados de dicho mes. La Secretaria Municipal Delegada en Jefe (Funcionaria Electoral) expedirá documentos de nombramiento para los futuros candidatos y los orientará en el proceso de las elecciones.

La Secretaría Municipal envía por correo a todos los electores registrados de la Ciudad boletas electorales de muestra que contienen una lista de candidatos idóneos y sus declaraciones de calificaciones.

Después de recibir los resultados definitivos de las elecciones, el tercer martes de abril el Secretario Municipal le toma juramento de posesión a cada funcionario electo y le entrega el certificado de elección. Uno de los primeros asuntos de los que debe ocuparse el nuevo Concejo Municipal es elegir un alcalde y un alcalde interino.

Puede obtener información sobre el registro de electores en la página electrónica de la oficina del Registro Civil del condado de Los Ángeles (Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk) en www.lavote.net o por teléfono si llama al número 1-800-815-2666. También puede obtener formularios de registro electoral en persona en la Municipalidad y en la oficina postal, o puede registrarse en línea en http://registertovote.ca.gov/.